Our Terms & Conditions


 1. The use of this website owned by ecomnnect.com (us), by the admins, and business International Marketing Affiliates (you) and any services offered constitutes the acceptance of these Terms and Conditions.
 2. You should always check and confirm that the contact details you have provided are true and correct before registration.
 3. Our website is only intended for the use of non-minor International Marketing Affiliates. Said International Marketing Affiliates aged 18 years old and above are entitled to have sufficient capacity of entering a binding agreement.
 4. As part of the registration process, you will need to create an account which includes a username and a password. It is your responsibility to ensure that the information you have provided is accurate and not misleading. You cannot create a username and password using the names and information of another person; or using words which are considered trademarks or the property of another party; or vulgar, obscene or in any other way inappropriate.
 5. We have a “no-refund” policy. Once you have agreed to our terms and conditions, the company is no longer liable for the affiliate's change of mind.
 6. The International Marketing Affiliate is held responsible for the security of his or her login credentials. Make sure that your account details are not shared to another party.
 7. Any suspicion of unauthorized use of your account should be reported to us immediately.
 8. The license of using the website includes the following:
  (a) viewing website pages in a web browser;
  (b) printing pages for personal use only and not for selling;
  (c) streaming of audio and video files provided in the website.
 9. You are not permitted to edit or modify any material on the website unless stated by the company.
 10. You are not allowed to:
  (a) republish material from our website:
  (b) sell, rent or sub-license materials from our website;
  (c) redistribute material from our website.
 11. We reserve the right to restrict access to some or all services of the website if the International Marketing Affiliate has committed a violation/s.
 12. You must not use our website for any way which is unlawful, illegal, fraudulent or harmful.
 13. We may:
  (a) edit your account details when requested;
  (b) temporarily suspend your account due to violations;
  (c) permanently ban your account if deemed necessary.
 14. A written notice of account banning will be sent to the International Marketing Affiliate. Refund is not possible once your account has been banned due to your neglect or violations committed.
 15. You are allowed to request a cancellation of your account by writing a letter to the company.
 16. Registration to our website is free. In order to access premium services, you are required to pay the subscription fee. An acknowledgement will be sent once a premium package is availed.
 17. We may, from time to time, vary the benefits associated with a subscription without prior notice.
 18. Fees may change from time to time and will be posted on our website, but this will not affect fees for services that have been previously paid.Mga Tuntunin at Kundisyon

 1. Ang paggamit ng website na pagmamay-ari ng Ecomnnect.com (Kami), ng mga admin, at International Marketing Affiliate (Ikaw) at ibang serbisyo ay bumubuo sa pagtanggap ng mga Tuntunin at Kundisyon.
 2. Dapat mong palaging suriin at kumpirmahin na ang mga detalye ng contact na iyong ibinigay ay totoo at tama bago ang pagpaparehistro.
 3. Ang aming website ay inilaan lamang para sa paggamit ng mga di-menor na kaakibat. Ang mga kaakibat na may edad na 18 taong gulang pataas ay may karapatan na magkaroon ng sapat na kapasidad sa pagpasok ng isang kasunduan na may bisa.
 4. Bilang bahagi ng proseso ng pagpaparehistro, kakailanganin mong gumawa ng isang account na kinabibilangan ng username at password. Responsibilidad mo upang matiyak na ang impormasyong iyong ibinigay ay tumpak at hindi nakakalito. Hindi ka maaaring gumawa ng isang username at password gamit ang mga pangalan at impormasyon ng ibang tao; o paggamit ng mga salita na kung saan ay itinuturing na mga trademark o ang ari-arian ng ibang partido; o bulgar, malaswa o sa ibang paraan hindi nararapat.
 5. Mayroon kaming “no-refund” na patakaran. Sa sandaling sumang-ayon ka sa aming mga tuntunin at kundisyon, ang kumpanya ay hindi na mananagot para sa pagbabago ng isip ng kaakibat.
 6. Ang kaakibat ay may pananagutan para sa seguridad ng kanyang mga kredensyal sa pag-login. Tiyaking hindi ibinabahagi ang mga detalye ng iyong account sa ibang partido.
 7. Anumang hinala ng hindi awtorisadong paggamit ng iyong account ay dapat na ipagbigay-alam kaagad sa amin.
 8. Ang lisensya ng paggamit ng website ay kinabibilangan ng mga sumusunod:
  (a) pagtingin sa mga pahina ng website sa isang web browser;
  (b) ang pag-print ng mga pahina ay para lamang sa personal na paggamit at hindi para sa pagbebenta;
  (c) streaming ng mga file na audio at video na ibinigay sa website.
 9. Hindi ka pinapahintulutan na i-edit o baguhin ang anumang materyal sa ibang website maliban kung sinabi ng kumpanya.
 10. Hindi ka pinapayagan na:
  (a) muling mag-publish ng materyal mula sa aming website;
  (b) magbenta, magrenta o magsub-lisensya na materyales mula sa aming website;
  (c) muling ipamahagi ang materyal mula sa aming website.
 11. Inilalaan sa amin ang karapatang paghigpitan ang pag-access sa ilan o lahat ng mga serbisyo ng website kung ang kaakibat ay nakagawa ng paglabag.
 12. Hindi mo dapat gamitin ang aming website para sa anumang paraan na labag sa batas, iligal, mapanlinlang o nakakapinsala.
 13. Maaari naming:
  (a) i-edit ang mga detalye ng iyong account kapag hiniling;
  (b) pansamantalang suspindihin ang iyong account dahil sa mga paglabag;
  (c) permanenteng suspindihin ang iyong account kung itinuturing na kinakailangan.
 14. Pinapahintulutan kang humiling ng pagkansela ng iyong account sa pamamagitan ng pagsulat sa kumpanya.
 15. Ang pagpaparehistro sa aming website ay libre. Upang ma-access ang mga serbisyong premium, kinakailangan mong bayaran ang subscription. Ang isang paalala ay ipapadala pagkatapos bumili ng isang premium package.
 16. Maaari naming, mula sa oras-oras, ibahin ang mga benepisyo na nauugnay sa isang subscription nang walang paunang abiso.
 17. Ang mga bayad ay maaaring magbago paminsan-minsan at mai-post sa aming website, ngunit hindi ito makakaapekto sa mga bayad para sa mga serbisyo na naunang binayaran.
 18. Ang isang nakasulat na abiso ng pagsuspindi sa account ay ipapadala sa affiliate. Ang pag-refund ay hindi posible sa sandaling pinagbawalan ang iyong account dahil sa iyong kapabayaan o mga paglabag na ginawa.